Abigail Breslin en Maggie Arnold Schwarzenegger en Maggie La Pelicula Joely Richardson en Maggie Laura Cayouette en Maggie