Jeff Bridges en Corazón rebelde James Keane en Corazón rebelde Anna Felix en Corazón rebelde Paul Herman en Corazón rebelde